I Årsta driver projektorganisationen genom bolaget Property Invest en detaljplaneändring för utveckling av bostäder. Fastigheten Tjurhornet 7 i Årsta, Stockholm förvärvades 2013. Tillsammans med ett antal andra fastighetsägare och Stockholms Stad drivs nu en planprocess för att omvandla området från industri till bostäder och handel.

Fastigheten ligger i ett område där staden har stora förväntningar om framtida byggrätter för bostäder. På Tjurhornet 7 väntas ca 10 000 kvm BTA bostäder fördelat på ca 16 våningar kunna utvecklas.

Då detta industriområde ska omvandlas till bostadsområde ställs höga krav på koordinering av infrastruktur, service och kommunikationer. Framtagandet av en ny detaljplan för området pågår.